Агенция Митници 1511 разглеждания

Агенция Митници

Агенция Митници е централизирана административна структура към министъра на финансите. Агенцията е юридическо лице с адрес София, ул. Георги С. Раковски № 47. 

Агенцията се ръководи и представлява от директор. При осъществяване на своите функции директорът на Агенцията се подпомага от трима заместник-директори.

Агенция Митници е структурирана в Централно митническо управление и девет митници -Аерогара София, Бургас, Варна, Лом, Пловдив, Свищов, Столична, Русе и Югозападна. 

Митниците се ръководят от началници, които отговарят пряко за дейността на съответните митнически учреждения. 

Дейността на митническите органи включва осъществяваните от тях на митническата територия на страната митнически надзор и контрол върху внасянето, изнасянето и транзитирането на стоки за, от и през Република България, събирането на митни сборове, прилагането на административнонаказателни разпоредби, оперативно-издирвателна дейност и разследвания на престъпления в случаите, при условията и по реда, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс.  

Общата численост на персонала на Агенция Митници е 3362 щатни бройки, от които 640 щатни бройки е числеността на Централно митническо управление.

В рамките на общата численост на персонала на агенцията се определя по един представител на агенцията в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел, Белгия, в Световната митническа организация в Брюксел, Белгия, и в Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа със седалище Букурещ, Румъния.

Запиши се за нашия newsletter

* indicates required

Намерете ни

UK DE

Пишете ни

info@bgcareersfair.com
partners@bgcareersfair.com